Antall trafikkdrepte på veiene i Nord-Norge har hatt en dramatisk økning siste år.  Dette bekreftes nå som ulykkestallene for året 2010 er klare. Disse tallene er presentert i mange større aviser her nordpå de siste dagene.

Illustrasjonsfoto.  Foto:  Håvard Risberg.

 

Av Reidar Berg, 05.01.2011

Her følger link til artikkelen slik den ble presentert i avisa "Fremover" samt på deres nettside:

Dette er svært betenkelig, som kjent har Statens vegvesen (STVV) de to siste vintrene begynt å salte veiene her nord for å øke trafikksikkerheten samt for å få ned ulykkestallet.  Uten å kjenne til når tid på året disse ulykkene har skjedd (sitter med en bestemt følelse av at økningen ikke har skjedd på sommeren), så tyder imidlertid statistikken på stikk motsatt effekt.

Økning av drepte
Man startet "forholdsvis" forsiktig med veisalting her nordpå vinteren 2008/2009.  Vinteren 2009/2010 tok veisalting skikkelig av her nord.  Det ser ikke ut som resultatet har latt vente på seg, fasiten for år 2010 er 22 døde i Nordland, 9 døde i Troms samt 3 døde i Finnmark.  Økningen i antall trafikkdrepte ble en fordobling (det vil si 100%) i Nordland, fra 11 trafikkdrepte i 2009 til 22 i 2010.  For Troms fikk vi en økning på 50% fra 6 drepte i 2009 til 9 drepte i 2010.  I Finnmark fikk vi derimot en reduksjon, fra 5 til 3 trafikkdrepte.  Merk imidlertid at omfanget av veisalting i Finnmark har vært svært beskjedent i forhold til Nordland og Troms, dette på grunn av ett kaldt vinterklima som resulterte i betydelig mindre saltbruk i Finnmark enn resten av landsdelen.

Snittet for trafikkdrepte i Nord-Norge har ligget på 25 - 26 personer pr. år mens totalen for året 2010 ble hele 34 trafikkdrepte, noe som tilsvarer en økning på hele 36%.  STVV hevder som kjent at forskning viser at veisalting reduserer antall trafikkdrepte med 20%.  Hvor de får disse tallene fra er ikke godt å si, hadde denne reduksjonen vært reel skulle tallene på trafikkdrepte for 2010 endt opp på 21 personer som en konsekvens av at man har startet å salte veiene her.

"Hvem tør fortsette å salte veiene"
Veidirektøren har nettopp stått fram og sagt, "Hvem tør slutte å salte veiene?".  Dersom STVV's mål er øket trafikksikkerhet med påfølgende reduksjon i antall alvorlige trafikkulykker, så burde de stanse salting av veiene umiddelbart.  Spørsmålsstillingen fra veidirektøren burde heller vært, "Hvem tør fortsette å salte veiene".

Fasitt 2011?
Nå kan det gledelig nok se ut til at man har valgt å redusere veisaltingen her nordpå denne vinteren enn hva som var tilfelle forrige vinter.  Om dette er tilfeldig eller om STVV tar konsekvenser av erfaringer høstet så langt er ikke godt å si.  Det er bare å håpe på at fornuften begynner å seire.  Uansett, en reduksjon i saltbruken burde ihht. uttalelser fra veidirektøren resultere i ytterligere 20% økning i antall trafikkdrepte, det blir spennende å se om dette blir fasiten for år 2011.

For kaldt for salt - færre ulykker
Leser for øvrig i nyhetene (nrk) at det er så kaldt sørpå at veisaltet ikke virker, det er derfor såpeglatt på veiene (man salter veiene glatte).  Overraskende nok reduseres antall alvorlige ulykker mot det som er normalt, det er til og med færre alvorlige ulykker nå enn om sommeren.  Grunnen er at folk må kjøre etter forholdene.  Dette burde være ett tankekors for de i STVV som mener at veisalting er kritisk viktig for å redusere antall alvorlige trafikkulykker.

Ekstra informasjon