Romsdals Budstikke, 25.01.2011:

Kjøpevann: Marita (11), Eli Tove (42), Terje (43) og Jan Henry (14) Tjelle må kjøpe vann på Vegvesenet regning. FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Høsten 2007 ga Vegvesenet etter for vogntogsjåførene og begynte å salte Tjellekleiva.  Tjelle reagerte straks han ble klar over dette.  Nå har vegsaltet  ødelagt vannverket rett nedenfor.  Vegsalt har ødelagt grunnvannskilden deres, men Vegvesenet vrir seg unna å skaffe ny brønn uten helsefarlige saltmengder.

– Da jeg høsten 2008 så at man pøste på med salt, skrev jeg et bekymringsbrev til Vegvesenet og krevde prøvetaking av vann, sier Terje Tjelle (43). Siden har Kystlab gjennomført flere prøver.  Saltinnholdet har vært jevnt stigende.

Fire familier på Tjelle i Nesset får gratis kjøpevann fra Vegvesenet, men ønsker seg ny brønn i stedet.

Kommentarer

19.03.2011, av Reidar Berg:

Dette er en av de tinga som virkelig får meg til å lure på hva vi holder på med her på berget.

Her starter Statens Vegvesen opp med en aktivitet som de vet forgifter drikkevannet.  De mottar bekymringsbrev fra berørte parter, vannprøver viser at saltinnhold stiger raskt mot tillatte grenseverdier i takt med økende veisalting.  Ingen tiltak iverksettes med dette resultat at drikkevannet forgiftes slik at dette ikke kan drikkes lengere.  Når så skaden er skjedd, nekter forurenser å ordne opp i forholdet, kostnader skal tydeligvis veltes over på den skadelidende part.

Dette blir for meg helt ubegripelig.  Hva i all verden skal man med Statens Forurensningstilsyn (nå KLIF) og Miljøverndepartementet når man kan tillate at slike ting skjer uten å gripe inn ?  Det mest graverende er at man vet konsekvensene av de handlinger man iverksetter, alikevel gjennomfører man tiltaket (veisalting) uten å ta hensyn til verken "føre-var-prinsippet" , mennesker eller miljø.  Det er snart på tide at man får satt en stopper for denne type aktivitet, å tillate denne typen miljøkriminalitet bør få personlige følger for de som er ansvarlig for gjennomføringen.

Ekstra informasjon