Arkivfoto:  Vinter i Stocholm og Oslo.  Innbyggerinitiativ viser til over 50 saltfrie kommuner i Sverige.  Foto:  Glenn Kullberg.

Nordlys.no, 03.01.2012:

Jens Emil Sivertsen fra Nordkjosbotn frykter livsfarlige situasjoner på veiene som følge av veisaltingen.  Han er blant flere som nå har undertegnet en underskriftskampanje mot veisalting i Troms fylke. Kampanjen ble startet opp mandag kveld og hadde allerede tirsdag kveld nådd 827 signaturer.

Det er Kjell-Arne Persen fra Storslett som har startet underskriftskampanjen i Troms.   Han har allerede nådd 500 underskrifter som han trenger for å levere forslaget som innbyggerinitiativ til Troms fylkeskommune. Her er forslaget som vil oversende fylkeskommunen:

«Det innføres et forbud mot bruk av veisalting på alle bilveier, sykkelveier og gangfelt i Troms fylke. Forbudet er absolutt, da veisalting kan erstattes med sand og CMA ved spesielt krevende kjøreforhold som f.eks underkjølt regn, regn på hardpakket såle av snø/ is og lignende.»

Les kommentarene til initiativet og den økende dødsstatistikken på veiene i nord etter at salting ble innført her:


Kjell-Arne Persen har fått stor drahjelp fra Stopp veisaltingens Glenn Kullberg, som var initiativtaker til et forslag til Ski kommune om å stoppe veisaltingen der.  Dette blei vedtatt av Ski kommune.  I Troms skal innbyggerinitiativet mot veisaltingen leveres både til Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune.

Glenn Kullberg har hatt både e-post korrespondanse og samtaler med Kjell-Arne Persen i forkant av hans innbyggerinitiativ og har oversendt mye materiale som Kullberg brukte ifm sine egne innbyggerinitiativ.  - Det er helt klart at Persen har hentet mye fra mitt materiale i sitt innbyggerinitiativ og dette er veldig hyggelig, sier Kullberg.

I en kommentar til initiativet i Troms sier Kullberg videre:

I Persens hjemkommune Nordreisa er en lakseelv i ferd med å bli ødelagt av veisaltingen, så dette kan trygt omtales som organisert miljøkriminalitet.

Kjell-Arne Persen får god støtte fra både ”vanlige” folk og yrkessjåfører, akkurat som jeg opplevde i forbindelse med mine innbyggerinitiativ her i Ski og Akershus!

Det er viktig at både Venstre, MDG og Frp i Troms følger opp sine partikollegaers gode innsats mot veisaltingen i andre deler av Norge og gir Persen full støtte for denne saken i Troms!

Han har nå passert 1000 underskrifter på sin underskriftskampanje.

Siste
Frp sin gruppe i Trondheim bystyre fremmer nå forslag om kraftig redusering av veisaltingen også i Trondheim. Forslaget er tilnærmet identisk til det som var "Forslag til vedtak" i forbindelse med mitt innbyggerinitiativ mot veisaltingen i Ski kommune!

Kommentarer

Reidar Berg, Salangen, 04.01.2012:

Store skader
Bruken av veisalting har eksplodert i Norge også i de nordligste fylkene våre. Derfor vil vi etterhvert se store skader overalt; død / ødelagt vegetasjon, ødelagte veier, bruer og andre betongkonstruksjoner. Sørpå rapporteres det om store skader på skog, innsjøer og drikkevann. Et stort antall kjøretøy, også nyere kjøretøy har store og dyre rustskader.

Saltfritt i Sverige
I Sverige er 50 kommuner erklært seg som saltfrie kommuner og de resterende 234 kommunene har redusert sitt forbruk med over 50%. Alvorlige ulykker/ trafikkdrepte i Sverige er redusert, på tross av Vegvesenets gamle og utdaterte teorier om at jo mer en salter, jo tryggere blir det.

I Lillehammer kommune er veisaltet erstattet med mer og bedre brøyting, sand, grus og ved spesielt krevende forhold: CMA (Ice & Dust Away) som er et SVANEMERKET issmeltingmiddel. CMA er langt billigere enn vanlig veisalt, fordi en slipper alle de alvorlige og ekstremt kostbare følgeskadene. CMA er IKKE skadelig for vegetasjon, innsjøer, drikkevann og det skader heller ikke jern, metall eller betong. Bruk av veisalting er derfor også ekstremt ulønnsomt sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Negative til veisalting
I tillegg har bruk av veisalting svært lav legitimitet i befolkningen. I gjennomsnitt er ca 70-75% negative til veisalting, mens kun ca 10% er positive.

Bukken og havresekken
En reduksjon i den ekstremt overdrevne bruken av veisalting kan kun gjøres med poltiske vedtak i kommune, fylkeskommune og evnt på Stortinget. Å la entreprenørene og Vegvesenet passe på dette selv blir identisk med historien om "bukken og havresekken".

Innbyggerinitiativ
Det skal leveres et forslag til Troms fylkeskommune som et innbyggerinitiativ og dette krever 500 underskrifter. Personer som er bosatt i en av Troms kommuner kan signere forslaget her og støtte innbyggerinitiativet.

Forslaget som skal leveres til Troms fylkeskommune lyder slik:

«Det innføres et forbud mot bruk av veisalting på alle bilveier, sykkelveier og gangfelt i Troms fylke. Forbudet er absolutt, da veisalting kan erstattes med sand og CMA ved spesielt krevende kjøreforhold som f.eks underkjølt regn, regn på hardpakket såle av snø/ is og lignende.»
Bor du i Troms? Støtt opp om forslaget du også!


Lars Erik Bønå, 05.01.2012:

Her er litt mere materiale til underskriftskampanjen i Troms:

Da saltingen startet i Tromsø på begynnelsen av 90-tallet, klaget folk over at de usaltede sidegatene ble så mye glattere. Vegdirektoratet/SINTEF gjorde da en større undersøkelse omkring dette og skrev rapport i 1993. Rapporten ble holdt hemmelig i 15 år; ikke rart når konklusjonen ikke stemte med måleresultatene. Målingene viste at piggdekk mister opp til 40 % av isgrepet etter kjøring på saltet vei!

Ser man på den stygge ulykken i Lavangsdalen i fjor, så er det klart at alle involverte biler hadde kjørt på saltet vei tidligere og dermed hadde fått redusert dekkenes grep. Veien på ulykkesstedet hadde vært saltet tidligere, og da er det sannsynlig at isen var saltholdig. Det gir hardere og seigere is med bedre gli. Havarikommisjonen tok neppe prøve av isen.

Folk kjenner ikke til at dekkene får redusert grep fordi Vegdirektoratet holdt dette skjult. Derfor kjørte bilene for nær hverandre, og ulykkesomfanget øket.

Salting i Nord-Norge øker også påkjørslene av rein som trekker til veien for å slikke salt. Rein er et flokkdyr som medfører at flere dyr blir påkjørt samtidig.


 

Reidar Berg, Salangen, 06.01.2012, epost til Kjell-Arne Persen fra Storslett:

Flott at du engasjerer deg i kampen mot veisalting. Dette er en uting som vi som bor her nordpå er påtvunget av Statens Vegvesen og Veidirektøren de siste 3-4 åra, dette til tross for at stort sett ingen ønsker denne typen vintervedlikehold her nordpå. Det eneste argumentet som benyttes av Statens Vegvesen for å fortsette denne praksisen, er at dette bedrer trafikksikkerheten samt fremkommeligheten - noe som igjen skal bidra til å få ned ulykkestallet.

Flere dødsulykker etter salting
Ulykkesstatistikken tyder imidlertid på det stikk motsatte. Som kjent startet man “forholdsvis” forsiktig med veisalting her nordpå vinteren 2008 / 2009. Vinteren 2009 / 2010 tok veisalting skikkelig av. Resultatet lot ikke vente på seg, fasiten for år 2010 ble 22 døde i Nordland, 9 døde i Troms samt 3 døde i Finnmark. Økningen i antall trafikkdrepte i forhold til år 2009 ble en fordobling (det vil si 100%) i Nordland, for Troms fikk man en økning på 50% i år 2010. Snittet for trafikkdrepte i Nord-Norge har ligget på 25 - 26 personer pr. år mens totalen for år 2010 ble hele 34 trafikkdrepte, noe som tilsvarer en økning på hele 36%. Statens Vegvesen hevder at forskning viser at veisalting reduserer antall trafikkdrepte med 20%. Hvor de får disse tallene fra er ikke godt å si.

Dødsulykker langs E8
Når det gjelder år 2011 viser statistikken 33 trafikkdrepte i Nord-Norge. Dette er omtrent samme antall døde som år 2010. For Troms fylke's del fikk vi desverre 15 trafikkdrepet i år 2011, noe som er en økning på 150% sammenliknet med år 2009, dvs. siste år før veisalting tok skikkelig av her i Troms. Videre er det verdt å merke seg at dødsulykkene i Troms var svært konsentrert om E8 mellom Lavangsdalen og Tromsø. Til sammen mistet 10 personer livet i fem dødsulykker på denne veistrekningen i år 2011. Det oppsiktsvekkende her er imidlertid at dette er den veistrekningen i Troms Fylke som uten sammenlikning saltes mest. Dette i ett forsøk på å redusere ulykkestallet. Kan det være at man bruker feil medisin ?

Farten øker vinterstid
Man kan spekulere på hvorfor dette skjer. En forklaring kan være sammenhengen mellom fart og trafikkulykker. Studier som har vært foretatt (bla. annet av forsker Rune Elvik ved TØI) viser at det er en nær sammenheng mellom fart og trafikksikkerhet. En reduksjon av gjennomsnittsfarten med 10 prosent kan forventes å redusere antall drepte med 37,8 prosent. Øker man derimot farten med 10% skjer det stikk motsatte. Det er dette som skjer når man velger å salte veiene, farten øker betydelig. Er det glatt eller snødekke på veiene reduseres automatisk farten, sikkerheten ivaretas og konsekvensene av ulykker blir mindre pga. lavere hastighet og mindre energi ved sammenstøt.

Tvilsom sikkerhet
Det er viktig at man får ett sterkt fokus på dette, Statens Vegvesen's argument om bedre trafikksikkerhet ved salting av våre veier er tvilsomt og omdiskutert. I så fall er det ingen gode argumenter igjen for å fortsette med veisalting, derimot er det svært mange negative sider / effekter som bør vektlegges strekt.

Ekstra informasjon