Jeg har en opplevelse med salting som i mine øyne var så lite smart som det overhodet kan være mulig.

Mandag 3. juledag; ca. kl 1000 på sykkeltur i Maridalen ca 0 grader C og sol. I hovedsak bar asfalt, noe rim enkelte steder, noe vann som var rent ut i veibanen, og som hadde frosset i løpet av natten, pga utstråling mot nær klar himmel, andre steder. Alt var i ferd med å smelte pga. stigende temperatur. Like etter at jeg hadde passert Brekkekrysset kom Mesta sin Unimog med salting av hele veien. Hadde de kommet en time senere hadede trolig det lille som var av is og rim trolig vært smeltet.

Oslo kommune har gjennom mange år vist en hysterisk innstilling i forhold til forurensing av Maridalsvannet, men den må tydeligvis være svært selektiv, og omfatter tydeligvis ikke salt.

Med vennlig hilsen
Tor Andersen, 10.01.2012

Kommentarer

Lars Erik Bønå, 11.01.2012:

Det er bare å bøye seg i støvet. Han har så rett. Mesta måtte skynde seg for å kvitte seg med saltet.

Maridalsvannet som Norges største drikkevannskilde, burde være førstevalget ved NIVA's undersøkelse av saltskader i vann, men de har ikke tatt det med i det hele tatt.


Glenn Kullberg, 11.01.2012:

Din beskrivelse av veisaltingen i Maridalen er dessverre kun en bekreftelse på at det er viktigere å gjøre jobben så enkel og billig som mulig, enn å verne en drikkevannskilde. Rundt Maridalsvannet er det tydelig skiltet at drikkevannskilden skal vernes og det finnes mange strenge restriksjoner for publikum. (Ikke lov å vaske bilen i nærheten av vannet, ikke lov å telte i nærheten, ikke lov å fiske, ikke lov å bade osv)

Veisalting representerer selvsagt også en betydelig forurensing, men hvis veisaltingen i Maridalen kritiseres, svarer de ansvarlige i Oslo kommune at nivåene for natrium og klor ved drikkevannsuttaket er tilfredsstillende og under Mattilsynets grenser for drikkevann.

Det er jo ikke bare dette det handler om. Hver gang det saltes i Maridalen, forurenses drikkevannskilden LITT. Når det smelter snø/ is som har høye konsentrasjoner av veisalt og dette renner ut i Maridalsvannet, forurenses drikkevannskilden LITT.

Dersom du som privatperson heller ut en 4-liters kanne med spylevæske i Maridalsvannet, forurenser du drikkevannskilden LITT, men du risikerer å bli anmeldt til politiet for miljøkriminalitet og vil garantert bli ilagt en stor bot for dette.

Hvorfor veisaltingen ikke anses som miljøkriminalitet er per definisjon merkelig, fordi det er jo veldig godt dokumentert at veisalting kan forurense og ødelegge både innsjøer og drikkevannskilder.

Når veisaltingen opprettholdes i samme omfang både ved innsjøer og ved drikkevannskilder på tross av all dokumentasjonen som finnes, kan dette omtales som lite bærekraftig. Når veisaltingen i tillegg er ekstremt overdreven og unødvendig (slik som du beskriver praksisen) selv i sårbare områder, er vi klart over grensen for hva som kan kalles ORGANISERT MILJØKRIMINALITET.

Når Vegvesenet på toppen av alt startet prosjekt SaltSmart i 2007, som skulle resultere i en mer miljøriktig og bærekraftig bruk av veisalting og veisaltingen enda ikke avvikles i sårbare områder (innsjøer, drikkevannskilder, matjord, grunnsvannsbasseng osv), er det direkte skandaløst.

Vegvesenet og entreprenørene har selv avslørt SaltSmart som en stor bløff og identisk med historien om "Bukken og havresekken".

Veisaltingen kan IKKE styres av Vegvesenet/ Vegdirektoratet og entreprenørene selv, som har vært praksis i mange år. Det ENESTE som kan avvikle eller kraftig redusere veisaltingen er klare politiske vedtak i kommuner, fylkeskommuner og på Stortinget.

Det er derfor svært viktig å få igjennom disse politiske vedtakene, enten ved hjelp av forslag fremmet gjennom innbyggerinitiativ eller ved at folkevalgte representanter i kommunestyrer, fylkesting og storting fremmer forslag direkte.

Vegvesenet møter og avfeier all kritikk av veisaltingen med hovmod og maktarroganse og har gjort dette i mange år. Det tas ingen hensyn til at veisaltingen fullstendig mangler legitimitet i samfunnet, hvor ca 70& er negative og kun ca 10-15% er positive til veisaltingen slik den praktiseres i dag.

Dette er litt vanskeligere å ignorere for politikerne, fordi de "lever" jo av velgerne sine. Vi er nå inne i en "medvind" i kampen mot veisaltingen, da det er vedtatt avvikling eller reduksjoner av veisaltingen i flere kommuner. Mange andre kommuner og fylker vil snart behandle forslag mot veisaltingen, fremmet som enten innbyggerinitiativ, eller fra politikere i kommunestyrer, bystyrer og fylkesting.

Jeg vil anbefale deg å sende en e-post til bystyregruppene til alle de politiske partiene som er representerte i Oslo Bystyre. Send til en og en, og formuler brevene/ e-postene slik at det er sendt spesielt til dette politiske partiet. Bruk eventuell politisk "miljøprofil" som argument for at veisaltingen må avvikles i Oslo og henvis gjerne til Sverige, hvor hele 50 kommuner har politiske vedtak om å være saltfrie og resten av Sverige har redusert veisaltingen med 50%.

Jeg har fått vite at Miljøpartiet De Grønne, som nå har to representanter i Oslo Bystyre, planlegger å fremme forslag mot veisaltingen i alle de kommuner og fylkesting hvor de er representert. Dette innebærer at det er sannsynlig at også et slikt forslag vil bli fremmet i Oslo Bystyre i løpet av forholdsvis kort tid.

Av andre partiet som har tatt en klar avstand fra veisaltingen slik den praktiseres i dag, er Venstre, Frp og Rødt.

Veisaltingen ble som kjent vedtatt avviklet innen 2015 i Ski kommune som følge av mitt innbyggerinitiativ der. Dette ble ENSTEMMIG vedtatt i kommunestyret, så det finnes mange lokalpolitikere fra alle partier som er negative til veisaltingen.

Ekstra informasjon