Ny TØI-rapport
(TØI-1171/2011)

Nationen, 10.02.2012:

Vegsaltmotstandarar ser ny rapport som siger. Statens vegvesen viser til at rapporten påviser tryggleigsvinst frå saltinga - om enn lågare enn tidlegare antatt.

Se lenke til TØI-rapporten og mer nede i artikkelen

Transportøkonomisk institutt (TØI), 09.02.2012:

Ny gjennomgang av sikkerhetseffekter av salting

De fleste undersøkelser viser at veisalting reduserer ulykkestallene. Men eldre undersøkelser viser større effekter enn nyere undersøkelser, ifølge en gjennomgang utført ved TØI. Ny bilteknologi og endringer i vintervedlikeholdet tilsier at det er behov for nye undersøkelser.

Statens vegvesen, 09.02.2012:

Salting gir 5 – 10 prosent ulykkesreduksjon

Nationen:

Di eldre undersøkinga er, di større effekt. Dessutan visast det at saltinga har større effekt for materiellskadeulukker enn for alvorlege personskadeulukker. Det skuldast at betre veggrep også gir auka fart.

Styremedlem Kjell Gunnar Haugen i «Stopp veisaltingen» viser til interesseorganisasjonen si læresetning: «På snødekt veg følast tryggleiken låg og farta senkast - då er tryggleiken høg. På salta veg følast tryggleiken høg og farta aukast - då er tryggleiken låg.»

- Rapporten er ein siger for oss. Den stadfestar slagordet vårt, som vi har hevda i mange år. Rapporten bør vere ein vekkar for Statens vegvesen, seier Haugen.


TØI:

Salting av veibanen benyttes for å fjerne is og snø, slik at friksjonen forbedres og sikkerheten i trafikken øker. Samtidig har salting en rekke negative miljøeffekter som gjør dette til et omdiskutert tiltak.

Oppsummeringen av undersøkelsene viser at salting som oftest bidrar til å øke sikkerheten, men effekten varierer, blant annet fra en klimasone til en annen.

Salting er mindre effektivt i områder med stabilt kaldt vintervær. Flere undersøkelser finner at risikoøkningen på is og snø er større når slike førerforhold opptrer sjeldent.

Effekten av salting er svakere på de mest alvorlige ulykkene med drepte eller hardt skadde, noe som skyldes at farten øker når veien saltes og friksjonen forbedres.

Selv om de fleste undersøkelser finner gunstige sikkerhetseffekter av salting også på alvorlige ulykker, er det enkelte undersøkelser som finner det motsatte i områder med stabilt kaldt vinterføre.

Gjennomgangen viser store variasjoner i resultatene. Norske undersøkelser finner opp til 26 prosent ulykkesreduksjon av å salte veinettet om vinteren, men undersøkelser fra Nord-Sverige tyder på at salting kan øke risikoen for alvorlige personskadeulykker.

Eldre undersøkelser viser også større effekter enn nyere undersøkelser. Litteraturgjennomgangen konkluderer med at både endringer i bilparken (introduksjon av førerstøttesystemer som stabilitetskontroll, blokkeringsfrie bremser, temperaturvarsling etc) og endringer i vintervedlikeholdet tilsier at det er behov for nyere undersøkelser av sikkerhetseffekten av vintervedlikeholdet i Norge.


Statens vegvesen:

Salting gir i gjennomsnitt 5 – 10 prosent ulykkesreduksjon på norske vinterveger. Dette er en noe lavere effekt enn tidligere antatt. Nyere undersøkelser som studerer effekten på drepte og hardt skadde, viser at effektene her er mindre enn på ulykker generelt, men fortsatt positiv.

Ekstra informasjon